• Users Online: 70
  • Print this page
  • Email this page
ORIGINAL ARTICLE/ORIJINAL MAKALE
Year : 2020  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 85-90

Panik bozukluǧu hastalarinda ve birinci derece yakinlarinda anksiyete duyarliliǧi ve panik agorafobi spektrumu belirtileri; Anxiety sensitivity and panic-agoraphobic spectrum symptoms in patients with panic disorder and their first degree relatives


1 SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye. Psikiyatri Uzmanı, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Correspondence Address:
Hüseyin Bulut
SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Egitim ve Arastirma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Istanbul, Psikiyatri Uzmani
Türkiye
Login to access the Email id

Source of Support: None, Conflict of Interest: None


DOI: 10.4103/JNBS.JNBS_12_20

Rights and Permissions

ÖZ Bu araştırmada panik bozukluǧu tanısı konan hastalarda ve birinci derece yakınlarında anksiyete duyarlılıǧı ölçümlerinin ve panik-agorafobi spektrumu belirtilerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bir üniversite tıp fakültesi hastanesi psikiyatri polikliniǧinde panik bozukluǧu tanısı konulan veya bu tanı ile izlenmekte olan 80 hasta ile bu hastaların birinci derece yakınları (80 hasta kardeşi) klinik deǧerlendirme sonrası çalışma kapsamına alınmışlardır. Hastalara sosyo-demografik bilgi formu, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-1), Anksiyete Duyarlılık Ölçeǧi (ADÖ), Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeǧi (DSKÖ), Beck Depresyon Ölçeǧi (BDÖ), Panik-Agorafobi Ölçeǧi (PAÖ) ve Yaşamboyu Panik-Agorafobi Spektrumu Ölçeǧi (PASÖ-YB); kardeşlerine ise sosyo-demografik bilgi formu, SCID-1, ADÖ, DSKÖ, BDÖ, PASÖ-YB uygulanmıştır. Yapılan deǧerlendirmeler sonucunda, hastaların ADÖ puanlarının, kardeşlerinin puanlarından, istatistiksel olarak anlamı şekilde yüksek olduǧu saptanmıştır (p < 0.01). Ayrıca hastalar PASÖ-YB ölçeǧinden kardeşlere göre anlamlı derecede yüksek puan almışlardır (p < 0.01). BDÖ puanı kovaryant olarak analize alındıǧında anksiyete duyarlılıǧı ve panik-agorafobi spektrumu belirtilerini gösterme açısından farklılık kaybolmamaktadır. Sonuç olarak panik bozukluǧunda, birinci derece hasta yakınlarında endofenotipik özellikler olarak araştırılmış olan iki deǧişken olan anksiyete duyarlılıǧı ve spektrum belirtilerinin şiddet ve sıklık bakımından hasta grubundan farklı olduǧu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: panik bozuklugu, anksiyete, panik-agorafobi spektrumu, depresyon The aim of the study was to investigate and compare anxiety sensitivity measurements and panic-agoraphobic spectrum symptoms in patients diagnosed with panic disorder and in their first degree relatives. Eighty patients who were on follow-up or recently diagnosed as panic disorder in a university faculty of medicine psychiatry department and their first degree relatives (80 siblings) were included after clinical evaluation. The patients were assessed with socio-demographic information form, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-1), Anxiety Sensitivity Index (ASI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Depression Inventory (BDI), Panic-Agoraphobic Scale (PAS) and Lifetime Panic-Agoraphobic Spectrum Self Report (PAS-SR lifetime); and their siblings were assessed with socio-demographic information form, SCID-1, ASI, STAI, BDI, and PAS-SR lifetime. According to the results of the study, it was determined that the ASI scores of the patients were statistically significantly higher than the scores of their siblings (p < 0.01). In addition, patients scored significantly higher on the PAS-SR lifetime scale than siblings (p < 0.01). Inclusion of BDI scores in covariant analysis has made no change in the difference among study groups in level of anxiety sensitivity and degree of panic agoraphobic spectrum. As a conclusion, in this study, it was found that anxiety sensitivity and spectrum symptoms, which are two variables investigated as endophenotypic features in the first degree relatives in the panic disorder, differ from the patient group in terms of severity and frequency.


[FULL TEXT] [PDF]*
Print this article     Email this article
 Next article
 Previous article
 Table of Contents

 Similar in PUBMED
   Search Pubmed for
   Search in Google Scholar for
 Related articles
 Citation Manager
 Access Statistics
 Reader Comments
 Email Alert *
 Add to My List *
 * Requires registration (Free)
 

 Article Access Statistics
    Viewed3625    
    Printed323    
    Emailed2    
    PDF Downloaded296    
    Comments [Add]    

Recommend this journal