• Users Online: 344
  • Print this page
  • Email this page
ORIGINAL ARTICLE
Year : 2020  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 66-71

Determination of SLC6A4 promoter L/S polymorphism in professional volleyball players and comparison of the literature; Profesyonel voleybolcularda Slc6a4 promotör L/S polimorfizminin belirlenmesi ve literatür karşilaşti


1 Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörobilim Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
2 Üsküdar Üniversitesi, Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
3 Biruni Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4 Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Denizli, Türkiye
5 Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Correspondence Address:
Korkut Ulucan
Marmara Üniversitesi, Dis Hekimligi Fakültesi, Temel Tip Bilimleri, Tibbi Biyoloji ve Genetik Bölümü, Istanbul
Türkiye
Login to access the Email id

Source of Support: None, Conflict of Interest: None


DOI: 10.4103/JNBS.JNBS_8_20

Rights and Permissions

Öz Çalışmamızda, voleybolcularda serotonin taşıyıcı protein geni (SLC6A4) promotör L/S polimorfizminin genotip ve allel daǧılımlarını belirlemeyi ve literatürde bulunan önceki çalışmalar ile karşılaştırmayı hedefledik. Bu amaçla çalışmamıza 21 voleybolcu katıldı. Genotipleme işlemi, yanak içi epitel hücrelerinden DNA elde edildikten sonra PCR ile gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması Google Akademik ve PUBMED veri tabanlarında “spor, sporcu, genetik, SLC6A4, spor genetiǧi, polimorfizm” anahtar kelimeler ve kombinasyonları ile yapılmıştır. Kohortumuzda LL, LS ve SS genotipleri sayı ve yüzde olarak sırasıyla 10 (%48), 7 (%33) ve 4 (%19) olarak bulundu. L ve S allel sayı ve yüzdeleri ise sırasıyla 27 (%64) ve 15 (%36) olarak bulunmuştur. Yapılan literatür araması ile 9 farklı çalışma kriterlerimize uygun bulunmuş ve bulgularımız ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, genotip daǧılımı açısından SS genotipinin yüzdece düşük olması, diǧer çalışmalar ve bizim bulgularımız ile ortaktır. Sadece bir çalışmada S alleli yüzdece daha fazla bulunmuştur. Son dönemlerde yapılan çalışmalar “S” allelinin anksiyete ile ilişkilendirildiǧini göstermiştir. Çalışmamız, voleybolculardaki LL genotip ve L allelinin, SS genotip ve S allelinden yüzdece daha yüksek olduǧunu gösteren ilk rapordur. Anahtar Kelimeler: genetik, spor genetiǧi, serotonin, voleybol, polimorfizm We aimed to determine the genotype and allele distributions of the serotonin transporter protein gene (SLC6A4) promoter L/S polymorphism in volleyball players and compare it with the previous studies in the literature in this study. For this purpose, 21 volleyball players participated in our study. Genotyping was performed by PCR after DNAs were isolated from buccal cells. The literature review has been done in Google Scholar and PUBMED databases with the keywords and combinations of “sports, athletes, genetics, SLC6A4, sports genetics, polymorphism”. In our cohort, LL, LS and SS genotypes were found in numbers and percentages as 10 (48%), 7 (33%) and 4 (19%), respectively. The respective L and S allele count numbers and percentages were 27 (64%) and 15 (36%). 9 different studies matched our criteria and compared with our findings with literature review. As a result, the low percentage of SS genotype in terms of genotype distribution was common with the previous studies and our findings. The S allele percentage was higher than our results just in one research. Recent studies have shown that the “S” allele is associated with anxiety. Our study was the first report to show that the LL genotype and L allele in volleyball players are higher than the SS genotype and S allele.


[FULL TEXT] [PDF]*
Print this article     Email this article
 Next article
 Previous article
 Table of Contents

 Similar in PUBMED
   Search Pubmed for
   Search in Google Scholar for
 Related articles
 Citation Manager
 Access Statistics
 Reader Comments
 Email Alert *
 Add to My List *
 * Requires registration (Free)
 

 Article Access Statistics
    Viewed4288    
    Printed324    
    Emailed0    
    PDF Downloaded363    
    Comments [Add]    
    Cited by others 1    

Recommend this journal